«Манас» эпосундагы кырк чоронун ысымдары

Абдылда — болочокку кырк чоронун бири — Ажыбай

Абыш — кырк чоронун бири

Агыдай — кырк чоронун бири

Адыгей — кырк чоронун бири, далычы

Ажыбай — кырк чоронун белгилүүлөрүнүн бири, чечен, өз аты — Абдылда

Айнакул — болочокку кырк чоронун башчысы — Кыргыл

Акпай — кырк чоронун бири

Алаке — кырк чоронун бири

Алакен — кырк чоронун бири

Алтай — кырк чоронун бири

Атай — Кырк чоронун бири

Бердибек — кырк чоронун бири — Сыргак

Бозуул — кырк чоронун бири

Болот — кырк чоронун бири

Бооке — Алоокенин уулу, кийин кырк чоронун бири

Бөгөл — кырк чоронун бири

Жабыке — кырк чоронун бири

Жайнак — кырк чоронун бири

Жангер — кырк чоронун бири, Жабыкенин атасы

Жоорунчу — кырк чоронун бири

Кабыке — кырк чоронун бири

Кадыр — кырк чоронун бири

Кайгыл — кырк чоронун бири

Калдар — кырк чоронун бири

Калкаман — Кырк чоронун бири

Каратай — кырк чоронун бири — Ырчы уул

Кербен — кырк чоронун бири

Кожо — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскертилет

Көккоён — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскерилет

Кутубий — кырк чоронун бири

Кутунай — кырк чоронун бири

Кыргыл — кырк чоронун башчысы

Кыяс казы — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскерилет

Мажик — кырк чоронун бири

Серек — кырк чоронун белгилүүлөрүнүн бири

Тазбаймат — кырк чоронун бири

Токотой — кырк чоронун бири

Төлөк — кырк чоронун бири, төлгөчү

Төртай — кырк чоронун бири

Түлөө — кырк чоронун арасында Манас Каныкейге үйлөнгөндө эскерилет

Түмөн — кырк чоронун бири

Үмөт — кырк чоронун бири

Чалик — кырк чоронун бири

Чалы — болочокку Чалыбай — кырк чоронун бири

Чалыбай — кырк чоронун бири

Шаабек — кырк чоронун бири

Шакум — кырк чоронун бири — Мажик

Шууту — кырк чоронун бири

Шүкүр — кырк чоронун бири

Шыңгы — кырк чоронун бири Кербендин атасы

Ыбыш — кырк чоронун бири

Ырчы уул — кырк чоронун бири, өз аты Каратай

Элеман — кырк чоронун бири

 

Тузгон: Тынчтык Кожебеков

Суротчу: Замир Илипов