Тынчтыкбек Чоротегин, профессор: “3000 жылдык тарыхыбызда каныбыз кимге гана аралашпады…

Профессор Тынчтыкбек Чоротегин кыргыздар тууралуу оюн Фейсбук баракчасына жазды.

“Чала сабат “тазачылдарга”

Эң таза кыргыз – Семетей. Атасы – Манас. Энеси – Букар ханынын кызы Каныкей. Семетейдин ДНКсын текшерип көргүлө.

3000 жылдык тарыхында кыргыз уулу кимге гана үйлөнбөгөн!

Эне тил болсо – кыргыз тил.

Бекеринен “курама жыйып журт кылдым” деп айтылбаса керек!

XXI кылымда кыргыз улуту дагы далай этностордун өкүлдөрүн өзүнө ширелтет.

Элибиздин ДНКсы чала сабат “арийчилер” туула электен миңдеген жылдар мурда эле татаал мозаикага айланган.

Эч бир дубан, өрөөн мындан четте калган эмес.

Бабаларыбыздын бөлүктөрү Манчжуриядан Кырымга, Кичи Азия, Эдил-Оролго чейин чачыраган экен. Анан биз “таза” калабызбы?

Этностук, улуттук, мекенчилдик рух ДНК белгиси менен өлчөнбөйт.

Этнолог катары кыстармам ушул”, – деп жазган  профессор Тынчтыкбек Чоротегин